Privacystatement

De RVS Vereniging Noord-Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. De RVS Vereniging Noord-Nederland houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

 

Als RVS Vereniging Noord-Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
RVS Vereniging Noord-Nederland
T.a.v. het secretariaat
Albert Einsteinweg 4 te Joure
info@rvs-vereniging.nl

  

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de RVS Vereniging Noord-Nederland verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
• Inschrijving als nieuw lid;
• Het versturen van de jaarlijkse factuur voor de verschuldigde contributie;
• Om te kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van de vereniging;
• Het versturen van uitnodigingen/mailingen;
• In de database op de beveiligde omgeving op onze website;
• Deelname forum/nieuws op onze website;
• Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Bedrijfsnaam;
• Voor- en achternaam contactpersoon;
• Adresgegevens bedrijf;
• Persoonlijk zakelijk e-mailadres;
• Geslacht;

  

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving van onze vereniging;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst

hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  

BEWAARTERMIJN

De RVS Vereniging Noord-Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw persoonsgegevens worden door RVS Vereniging Noord-Nederland opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- gedurende de periode van 2 jaar na afloop van de looptijd van het lidmaatschap de overeenkomst en
daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
• Alle personen die namens de RVS Vereniging Noord-Nederland van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers en of vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

  

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt
ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, het vergetelheidrecht. Wij kunnen u

vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.